Vui lòng download các hướng dẫn theo các link bên dưới

I/ LINK CÁC HƯỚNG DẪN THEO MODEL
(Rất nhiều hướng dẫn nhỏ bên trong)
0-- APTEK: http://hd.aptek.vn
1-- DrayTek VigorAP: http://hdap.anphat.vn
2-- DrayTek 300B / 2960 / 3900: http://hd2960.anphat.vn
3-- DrayTek còn lại: http://hd2925.anphat.vn

II/ Wireless - Controller - Quản lý tập trung
1-- Các hướng dẫn cơ bản cho VigorAP: https://goo.gl/jC5hvJ
2-- Airtime - Tối ưu băng thông Wi-Fi: https://goo.gl/NhFf4C
3-- Các hướng dẫn về APM - Wireless controller: https://goo.gl/gUHvJs
4-- Quản lý thiết bị kết nối: https://goo.gl/eyiAjG

III/ GAME-NET
1-- Cộng Băng Thông: http://cbt.anphat.vn
2-- QoS: http://qos.anphat.vn
3-- Chuyển Line / Gateway: http://chuyenline.anphat.vn
4-- Định tuyến GAME:
+ PUBG: https://goo.gl/4gQ1Pv

IV/ Web Portal / Hotspot
1-- Sử dụng PIN code qua tin nhắn SMS: https://goo.gl/GJKPge

V/ LINK CÁC HƯỚNG DẪN KHÁC
1-- Cộng Băng Thông: http://cbt.anphat.vn
2-- QoS: http://qos.anphat.vn
3-- Inbound Load Balance: https://goo.gl/L5HYyo